spiderman kopi tegning hvad er dit fest navn
kærlighed ved første blik citat
breaking up difference boy girl
mixed cadbury chocolate
andreas bo kæreste
 
 Leder

fusion sushi aalborg

south sudan music

afstand fra bergen til oslo Voksentandplejen under revision

 
 
Det er med beklagelse, at ATO har kunnet konstatere, at et enigt Folketing har fundet det nødvendigt at gribe ind i konflikten mellem Danske Regioner (Regionernes Lønnings- og Takstnævn) og Tandlægeforeningen om fornyelse af voksentandplejeoverenskomsten. Det er ATO’s opfattelse, at det er uhensigtsmæssigt, uholdbart og disproportionalt, at aftaleforhold om ydelsernes indhold og pris mellem det offentlige (aktuelt regionerne) og en leverandør (aktuelt liberalt praktiserende tandlæger) af sundhedsydelser eller andet fastlægges gennem lovgivning og ikke ved aftale parterne imellem. Dette er helt i overensstemmelse med ATO’s opfattelse i forhold til at benytte lovindgreb som værktøj til at gennemføre overenskomst- og aftaleforhold for offentligt ansatte i tilfælde af forhandlingssammenbrud.
 
 
Folketingets partier har retfærdiggjort lovindgrebet med bolde til bassin (link), der skal undersøge modeller for voksentandplejen, som kan:
 
• understøtte og udbygge den gode og tværfaglige forebyggelsesindsats i Danmark
• understøtte bedre overgange mellem børne- og ungetandplejen og voksentandplejen
• understøtte social lighed i tandsundhed, og
• understøtte lavere og mere rimelige priser i tandplejen.
Det er her en forudsætning, at det generelle niveau for brugerbetaling ikke må stige, og at en model kan realiseres inden for den nuværende aftalte økonomiske ramme for regionernes tilskud til behandling hos tandlæge i praksissektoren ca. 1,4 mia. kr. i 2018-prisniveau
 
 
Det er ATO’s opfattelse, at intentionerne for et nyt voksentandplejesystem er positive, hvis det fører til:
• en bedre forebyggelsesindsats og dermed en bedre tandsundhed for borgerne gennem hele livet, 
• en bedre og større tilslutning i alle aldersgrupper til regelmæssig tandpleje og
• en bedre social lighed i tandsundhed.
 
 
ATO er imidlertid mere skeptisk i forhold til den samlede økonomiske ramme til tilskud til tandpleje. Tandplejeområdet er blevet beskåret med 300 millioner kr. i modsætning til såvel det somatiske som det psykiatriske sundhedssystem, der er blevet tilført milliarder af kr. gennem de senere års finanslove. De 1,4 milliarder kr. i tilskud på voksentandplejeområdet svarer til ca. 15 % af den samlede omsætning i voksentandplejen. De resterende 85 % er egenbetaling, hvoraf langt den største del kommer fra ydelser med fri prissætning. Konkurrencestyrelsens påstand om, at der ikke med de nuværende regler er et potentiale for priskonkurrence på tandlægeydelser, er derfor en sandhed med modifikationer. I ATO ser vi hellere et tandplejesystem, der fremmer ”0 huller” frem for et konkurrencesystem med kædeforretninger og lignende, der billedligt talt fremmer ”få tre fyldninger og betal for to”. Investorer bag kædeforretningerne har ATO bekendt ikke et primært ønske om at forbedre befolkningens tandsundhed, men et ønske om at få det størst mulige afkast af deres investering.
 
 
ATO er også skeptisk over det ministerielle udredningsarbejde, der er sat i gang. Vi synes, tandplejeområdet fortjener en seriøs og tilbundsgående faglig analyse af de aktuelle og fremtidige udfordringer. En ny analyse, der svarer til den analyse, som Sundhedsstyrelsen foretog i 1985 som udgangspunkt for modeller for en fremtidig tandsundhedspolitik  - Redegørelse fra arbejdsgruppen vedrørende tandplejens fremtidige organisation (ATFO). En sådan ny faglig analyse her godt 30 år senere ville bestemt være på sin plads som baggrund for den politiske diskussion af, hvilke modeller, der bedst løser de udfordringer, vi som samfund står over for, for at fastholde og forbedre befolkningens tandsundhed.
 
 
ATO’s skepsis skal ses i lyset af, at der i verdensmester i fifa(link) blev anført konklusioner baseret på data, der ikke på nogen måde var anvendelige i forhold til disse. Det galdt såvel tandsundheden i voksenbefolkningen som andelen af voksenbefolkningen, der benytter regelmæssig tandpleje. ATO fremførte dette på det første møde i det såkaldte inddragelses- og dialogforum og fremsendte også kort over sicilien (link).
 
 
ATO vil følge arbejdet med et nyt voksentandplejesystem tæt med en naturlig skepsis i forhold til de data, der anvendes som grundlag for arbejdsgruppens konklusioner ligesom vi vil spille ind med de modeller, der efter vores opfattelse kan sikre mest mulig lighed i tandsundhed og mest mulig tandsundhed for de offentlige tandplejemidler.
 
ATO's Hovedbestyrelse
 
16. august 2018